Category : دکتر حمید تفضلی

دکتر حمید تفضلی

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی

admin
  جنبش مشروطه با شکل گرفتن گفتمانی متجدد به‌منظور ساختن بستری برای پرورش چشم‌اندازی روشنگرانه به فرهنگ و انسان ایرانی همراه بود. نوشته‌های احمد کسروی،...
دکتر حمید تفضلی

چشم‌اندازی به هویّت و ملیّت

admin
  برخلاف هویّت فردی که در راستای تعریف خودِ واژه، امری ست سرچشمه گرفته از اراده و خواست فردی و همچنین برخلاف هویّت فرهنگی که...
دکتر حمید تفضلی

۷ آبان ۱۳۹۵:‌ پیامی در یک کُنش

admin
  یگانگی و همبستگی می‌تواند از نقطه‌ای این‌چنین آغاز شود. در پاسارگاد و کوروش می‌توان آنچه را دید که بیانگر حافظه فرهنگی ماست. از کنش...
دکتر حمید تفضلی

نگرش اصولی بر عوام‌گرایی در گفتمان سیاسی

admin
  عوام‌گرایی به گونه جدال طلبی، آشوبگری و کسب قدرت، ویژه فرهنگ‌های اروپایی نیست، بلکه تاریخ هم روزگار ایران را شکل و معنی می‌دهد. نمونه‌های...
دکتر حمید تفضلی

۷ آبان ۱۳۹۵ ـ چرا پاسارگاد؟

admin
این نوشتار به بررسی دو انگاره پرداخت: یکی بینش به پاسارگاد به‌عنوان نماد گویای بنیان‌گذاری و آغاز تاریخ ایران و دیگر، نگاهی به جشن‌های دو...
دکتر حمید تفضلی

هویّت ملّی در چالش جهان‌گرایی

admin
  تنظیم سیاست هویتی در یک جامعه هم باید هویّت فرهنگی را شامل شود و هم تنوع فرهنگی را. تناسب و توازن این دو در...
دکتر حمید تفضلی

۷ آبان ۱۳۹۵ ـ تکانه‌ای از کنشی اجتماعی

admin
 جنبش هفتم آبان می‌تواند از ارزشی پیونددهنده برخوردار شود. واقعیت نخست، اجتماع مردم ورای هرگونه فرض جانبی و به‌دوراز اگر ها، شایدها و احتمالات شعاری...
دکتر حمید تفضلی

کنفرانس گفتمان ایران در ادبیات آلمان

admin
  در زمستان سال ۲۰۱۲ بخش آلمانی دانشگاه استراسبورگ از حمید تفضلی دعوت کرد تا در مورد ایران در گفتمان ادبی در فرانسه و آلمان...